Stanisław Izdebski - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > I - Ł
Stanisław Izdebski urodził się 1 maja 1868 r. w Płocku. Był synem Jana i Marceliny z domu Gąsiorowskiej. Pierwsze nauki w zakresie szkoły podstawowej pobierał w domu. W latach 1877-1883 uczęszczał do szkoły w Kaliszu, gdzie ukończył klasy od wstępnej do piątej. W 1883 r. rozpoczyna naukę w Warszawie, gdzie kończy 1888 r. znaną z wysokiego poziomu nauczania prywatną szkołę realną Wojciecha Górskiego. Od roku 1888 kształcił się w Rydze, najpierw w szkole przygotowawczej, a następnie studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki. Studia ukończył w 1895 r. z dyplomem inżyniera. 
Po odbyciu rocznej służby w wojsku rosyjskim, w 1896 r. rozpoczął pracę w Cukrowni „Olekowice” w guberni kijowskiej. Po roku przeniósł się do Warszawy, gdzie przez okres jednego roku pracował jako konstruktor w biurze Młyno-Budowniczym inż. Małyszczyckiego. Przez następny rok pracował jako starszy elektryk w hucie żelaza w Bliżynie. W 1899 r. przeniósł się do Ostrowca i rozpoczął pracę w Zakładach Ostrowieckich na stanowisku konstruktora asystenta walcowni. W 1904 r. powołany ponownie do wojska rosyjskiego, odbył dwuletnią służbę na dalekim Wschodzie. W 1906 r. powrócił do Ostrowca i pracy w Zakładach Ostrowieckich, początkowo ponownie na stanowisku asystenta walcowni, a w latach 1918-1926 jako szef walcowni. W latach 1926-1931 pełnił funkcję szefa laboratorium mechanicznego. W 1924 r., obok pracy w hucie, podjął pracę nauczyciela w szkole wieczorowej dla robotników, a następnie w założonej w 1926 r. przy Zakładach Ostrowieckich Szkole Rzemielśniczo – Przemysłowej. W szkole tej, przygotowującej wykwalifikowaną kadrę dla przemysłu, uczył rysunku technicznego, a w latach 1931-1932 pełni funkcję kierownika placówki. W roku 1933 r. w wieku 65 lat przeszedł na emeryturę.
Był współorganizatorem powstałego w 1902 r. Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, a także Banku Przemysłowo-Rolnego założonego w 1926 r. 25 listopada 1916 r. powołano Radę Miejską Ostrowca. Wszedł w jej skład z kurii IV. Trudności aprowizacyjne w okresie pierwszej wojny światowej sprawiły, że władze zezwoliły na utworzenie przy Radzie Miejskiej Sekcji Żywności, która zajmowała się zabezpieczeniem w produkty żywnościowe mieszkańców miasta. Stanisław Izdebski wszedł w skład Komitetu w Klimkiewiczowie, powołanego w celu zabezpieczenia pracowników Zakładów Ostrowieckich. Dowodem jego działalności na rzecz odbudowy kraju była przynależność do Komitetu Floty Narodowej /leg.35106/, powołanego przez sejm w okresie tworzenia floty morskiej, po odzyskaniu w 1920 r. wybrzeża. Z funduszy Komitetu zakupiono żaglowiec szkolny „Dar Pomorza”. W 1908r. zawarł związek małżeński z Weroniką z Dziobów. Mieli ośmioro dzieci. Córka Zofia Izdebska zamieszkała w Pionkach jest członkiem PTTK od 1954 r., a aktualnie pełni godność honorowego prezesa miejscowego Oddziału PTTK.
Do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Stanisław Izdebski wstąpił z chwilą założenia Oddziału w Ostrowcu w 1913 r. W pierwszym zarządzie oddziału, powołanym na ogólnym zebraniu członków towarzystwa w dniu 12 listopada 1913 r., pełnił funkcję skarbnika. W 1926r. równocześnie z założeniem Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej, powstało Koło Młodzieży Krajoznawczej, a uczniowie szkoły brali udział w konkursie ogłoszonym przez oddział PTK na pracę o tematyce krajoznawczej. Młodzież szkoły została nagrodzona przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za udział w konkursie nagrodą pieniężną.

Zmarł 14 lutego 1940 r. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miejsce grobu nieznane. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego