Franciszek Kubala - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > I - Ł
Franciszek Kubala urodził się 27 listopada 1901 r. w Jakubowicach położonych w powiecie opatowskim, w rodzinie włościańskiej. Był synem Tomasza i Jadwigi z domu Stec. Po ukończeniu szkoły powszechnej i zdaniu egzaminu wstępnego, w 1918 roku rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Ostrowcu.
W tym czasie w seminarium poświęcano dużą uwagę krajoznawstwu. Założycielem i nauczycielem szkoły był Antoni Łazarczyk, w szkole uczyli również Jan Szymański i Waleria Makarewiczówna, działacze ostrowieckiego oddziału PTK. Słuchaczami byli Bogusława Januszówna i Stanisław Jeżewski, późniejsi znani krajoznawcy. Seminarium Nauczycielskie im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu ukończył z wyróżnieniem w 1922 r. W tym samym roku rozpoczął pracę pedagogiczną, początkowo w szkole fabrycznej Zakładów Ostrowieckich w Klimkiewiczowie, a od 1924 r. w szkole powszechnej w Częstocicach. W trakcie pracy uzupełniał wykształcenie na Państwowych Wyższych Kursach Nauczycielskich w Krakowie. W roku 1938 zdał eksternistycznie egzamin i uzyskał uprawnienia do nauczania geografii i matematyki. Uczył również fizyki. W październiku 1914 r. zapewne był świadkiem kilkudniowego pobytu w Jakubowicach 1 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego. Szare mundury i orzełki na maciejówkach musiały na trzynastoletnim chłopcu wywrzeć ogromne wrażenie i zaważyć na jego późniejszym życiu.
W okresie od 18 lipca 1920 r. do 14 marca 1921r.walczył w stopniu szeregowca w wojnie polsko-bolszewickiej. Za udział w wojnie otrzymał prawo noszenia Medalu Pamiątkowego za wojnę 1918-1921.W latach 1925 – 1933 kilkakrotnie odbywał ćwiczenia wojskowe. W 1929 r. jako żołnierz rezerwy 2 Pułku Piechoty Legionów mianowany został podporucznikiem. W przededniu wybuchu II wojny światowej jako porucznik piechoty otrzymał kartę powołania. Klęska wrześniowa zastała go na wschodniej granicy kraju. Po demobilizacji powrócił do Ostrowca. Razem z Hipolitem Kwiatkowskim, kierownikiem szkoły powszechnej w Częstocicach, w trudnych warunkach okupacyjnych, organizował naukę dla dzieci. W okresie międzywojennym działał także w harcerstwie. Udzielał się również w ruchu spółdzielczym, w 1938 r. został wybrany na kierownika księgarni „Jednością Silni”.
Z krajoznawstwem zetknął się podczas nauki w seminarium. Był członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Krajoznawc`zego. W roku 1937 wszedł w skład zarządu oddziału PTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizował liczne wycieczki szkolne. Uczniowie szkoły w Częstocicach uczestniczyli w tym okresie w wycieczkach do Ćmielowa, Sandomierza, Krakowa, w Góry Świętokrzyskie, a nawet w 1929 r. wyjechali na wycieczkę do Poznania połączoną ze zwiedzaniem Powszechnej Wystawy Krajowej.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej Franciszek Kubala rozpoczął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. 4 czerwca 1942 r. został aresztowany przez gestapo i wywieziony do Oświęcimia. W obozie koncentracyjnym jako więzień polityczny otrzymał numer 37723. Do domu już nie powrócił.
Zmarł 23 października 1942 r. co potwierdzało pismo z obozu z 29 października 1942 r. informujące, iż zmarł z powodu zapalenia płuc.
Osierocił żonę Marię i syna Janusza. W 1969 r. Oddział Miejski ZNP w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla upamiętnienia zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego nauczycieli, ufundował tablicę, którą pierwotnie umieszczono na budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Focha, a obecnie przeniesiono na budynek Urzędu Miasta. Na tablicy wśród ośmiu nazwisk ostrowieckich nauczycieli, którzy złożyli ofiarę życia za ojczyznę, widnieje nazwisko Franciszka Kubali. W pamięci tych, którzy go znali, zapisał się jako wspaniały człowiek, wzorowy nauczyciel, serdeczny kolega, przyjaciel dzieci.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego