Członkostwo w PTTK - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PTTK???

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK-a". Następnie trzeba się udać do siedziby naszego oddziału, aby wyrobić legitymację i opłacić składkę członkowską.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz pieniążki na wpisowe i składkę członkowską. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu przez kolegów z oddziału deklaracji członkowskiej oraz legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM PTTK??? 

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

 • niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

 • małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

DO CZEGO BĘDE MIAŁ PRAWO JAKO CZŁONEK ZWYCZAJNY PTTK???

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Masz prawo do:

 • wybierać i być wybieranym do władz PTTK;

 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;

 • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach    określonych przez Zarząd Główny;

 • nosić odznakę organizacyjną PTTK.
JAKIE BĘDE MIAŁ OBOWIĄZKI JAKO CZŁONEK PTTK???

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Jesteś zobowiązany do:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;

 • uczestniczyć w działalności PTTK;

 • reprezentować godnie imię turysty polskiego;

 • regularnie opłacać składkę członkowską.
ILE WYNOSI WPISOWE I SKŁADKA CZŁONKOWSKA???

 Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

W 2019 r. wpisowe wynosi:

 • 15 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,

 • 8 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),

 • 6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Obecnie składka członkowska wynosi:

 • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1.01 do 31.12.2019 r.
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1.01 do 31.12.2019 r.,
 • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1.01 do 31.12.2019 r.,
 • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1.09  do 31.12.2019 r.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

 • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

 • emeryci, renciści i inwalidzi,

 • bezrobotni.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 

 • Członkowie Honorowi PTTK,

 • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Oto Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 79/XIX/2018, z którego wypisano powyższe paragrafy.

Oczywiście legitymacja członkowska jest jednocześnie kartą rabatową. Oto wykaz obiektów, które respektują naszą legitymację. Każdy członek PTTK jest ubezpieczony.

Oto uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Oto regulaminy Kadry Społecznej.

Oto regulaminy odznak PTTK. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego