Członkostwo w PTTK - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PTTK???

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK-a.
Następnie trzeba się udać do siedziby naszego oddziału, aby wyyrobić legitymację i opłacić składkę członkowską.
Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, zdjęcie formatu 30x40 mm oraz pieniążki na wpisowe i składkę członkowską. 
KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM PTTK??? 

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

DO CZEGO BĘDE MIAŁ PRAWO JAKO CZŁONEK ZWYCZAJNY PTTK???

Prawa członków reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) brać udział w działalności PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK,
4) uzyskać na zasadach określonych przez Zarząd Główny uprawnienia kadry PTTK, 
5) wybierać i być wybieranym do władz PTTK, realizując osobiście swoje prawa wyborcze,
6) korzystać ze znaku PTTK i odznaki organizacyjnej PTTK wyłacznie do podkreślenia swojej przynależności do PTTK,
7) korzystać z innych uprawnień wynikajacych z uchwał Zarządu Głównego oraz porozumień i umów zawartych przez władze PTTK.
JAKIE BĘDE MIAŁ OBOWIĄZKI JAKO CZŁONEK PTTK???

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1)przestrzegać postanowień Statutu PTTK , regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować PTTK,
3) chronić walory naturalne i kulturowe kraju,
4) dbać o majątek PTTK,
5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.


ILE WYNOSI WPISOWE I SKŁADKA CZŁONKOWSKA???

 Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

W 2020 r. wpisowe wynosi:

  • 20 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,

  • 10 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),

  • 6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Obecnie składka członkowska wynosi:

  • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1.01 do 31.12.2020 r.
  • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1.01 do 31.12.2020 r.,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1.01 do 31.12.2020 r.,
  • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1.09  do 31.12.2020 r.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
1)opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2)osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci - do ukończenia 26 roku życia.
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 
1)Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo - wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia,
4)uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia,
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Oto Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 139/XIX/2019, z którego wypisano powyższe paragrafy.

Każdy członek PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską jest ubezpieczony polisą NNW.
Ubezpieczenia członków PTTK.

Oczywiście legitymacja członkowska jest jednocześnie kartą rabatową. Oto wykaz obiektów, które respektują naszą legitymację. 

Oto uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Oto regulaminy Kadry Społecznej.

Oto regulaminy odznak PTTK. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego